EkoBalans erbjuder helhetslösningar för omhändertagande av restprodukter som rötrest, slam och aska och förädling till högkvalitativa, kretsloppsbaserade gödselmedel.

Slide background

EkoBalans Fenix AB

Gunnar Thelin Grundare EkoBalans

Lösningar för återvinning

EkoBalans levererar lösningar för återvinning av växtnäring och hållbar hantering av restflöden från reningsverk, biogasanläggningar, livsmedelsindustri och jordbruk.
Restflödena förädlas till högkvalitativa gödselmedel och jordförbättringsprodukter.
EkoBalans vision är att samhällets organiska restflöden nyttjas hållbart med fullbordade kretslopp för växtnäringsämnen som kväve och fosfor.

 

 

Historik - Här finns outnyttjade resurser

EkoBalans är ett miljöteknikföretag från Lund som har sitt ursprung ur forskning vid Lunds universitet.

Bolaget grundades 2008 av Gunnar Thelin som tidigare forskat på växters näringsförsörjning, näringsbalanser i skogsbruk och återföring av aska till skog. Det var under sin tid som forskare som Gunnar noterade och irriterades över att vårt samhälle slösar på värdefulla naturresurser

Gunnar fördjupade sig på området näringsrika restprodukter och förundrades mer och mer över diskussionerna kring de sinande fosforlagren och den matbrist som kan uppstå som en direkt följd, eftersom det redan finns stora outnyttjade fosforresurser i vårt befintliga samhällskretslopp.

 

Från problem till nytta

Gunnar funderade och kom fram till att det måste gå att hitta lösningar där näringsinnehållet i restprodukterna på ett hållbart sätt återförs till kretsloppet. På så sätt skulle både problemen med sinande tillgång på växtnäring och överskott på restprodukter kunna lösas. Samtidigt skulle det kunna minska risken för övergödande utsläpp till vattendrag. Näringen måste bara omfördelas från där den är ett problem till där den gör nytta.

 

Kretsloppsgödsel

Gunnar fokuserade på avloppsreningsverken som har stora mängder fosfor och kväve i sina restflöden. Men eftersom dessa flöden även innehåller tungmetaller, läkemedelsrester, m m, som är farliga för människor och djur, är det inte hållbart att direkt använda restprodukterna i jordbruket. EkoBalans började därför utveckla processer för att separera fosfor och kväve från de farliga ämnena. Resultatet blev ett högkvalitativt, koncentrerat gödselmedel som var 100% återvunnet och fritt från tungmetaller och läkemedelsrester.

 

Lösningar för näringsåtervinning

Med teknologierna för fosfor- och kväveutvinning som bas utvecklade EkoBalans en komplett lösning för förädling av restflöden från biogasproduktion, livsmedelsindustri och jordbruk till kretsloppsgödselprodukter. Idag levererar och driver EkoBalans sådana anläggningar.
Nästa steg är att i praktisk drift kombinera EkoBalans teknologier med andra tekniska lösningar så att reningsverk kan bli återvinningsverk!